در این پروژه از 43 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .