کارخانه باریج اسانس کاشان تامین سیستم سرمایش جهت اطاقهای کنترل آنجا با سیستم اسپلیت ایستاده اکسون مالزی.