در این پروژه از یک دستگاه پکیج روف تاپ 10 تن استفاده شده است