این پروژه مجهز به دستگاههای vrf می باشد که شامل 25 دستگاه یونیت بیرونی و 1000دستگاه یونیت داخلی است .