پروژه مسکونی پزشکان واقع در خیابان هزار جریب اصفهان است که در این پروژه از 100 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن گودمن استفاده استفاده شده است