در این پروژه از 5 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن با کویل آبگرم استفاده شده است .