در این پروژه 300 دستگاه داکت اسپلیت 2 الی 6 تن برنولی استفاده شده است