تأمین 100تن برودت و همچنین گرمایش ساختمان دستگاه های داکت اسپلیت برنولی5 تن برودت .