در این پروژه 30 دستگاه داکت اسپلیت اکسون مالزی استفاده شده است