تأمین 70تن برودت و همچنین گرمایش و هوای تازه ساختمان دستگاه های داکت اسپلیت برنولی 3 و 5 تن برودت