در این پروژه از 40 دستگاه فن کوئل اکسون مالزی استفاده شده است