در این پروژه 40 دستگاه  اسپلیت دبواری اکسون استفاده شده است .