در این پروژه از 30 دستگاه اسپلیت اکسون مالزی استفاده شده است