در این پروژه از 144 دستگاه فن کویل کاستی اکسون استفاده شده است .