در این پروژه از چیلر و داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .