در این پروژه از 56 دستگاه اسپلیت اکسون و 5 دستگاه داکت اسپلیت 3 و 5 تن برنولی استفاده شده است .