در این پروژه 6دستگاه فن کویل دیواری اکسون استفاده شده است .