در این پروژه از 7 دستگاه پکیج روف تاپ 7/5 تن تا 10تن استفاده شده است .