در این پروژه 7 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .