در این پروژه 10 دستگاه اسپلیت اکسون مالزی و 5 دستگاه داکت اسپلیت گودمن استفاده شده است .