در این پروژه از داکت اسپلیت و پکیج 3 تا 5 تن گودمن استفاده شده است .