در این پروژه 3 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .