در این پروژه 7دستگاه پکیج روف تاب به ظرفیت برودتی 15 تن استفاده شده است .