در این پروژه از 100 دستگاه فن کوئل کستی چهارطرفه استفاده شده است .