به تعداد 7 دستگاه پکیج روف تاپ با گرمایش گاز سوز با ظرفیت برودتی 15 تن.