در این پروژه از 6 دستگاه 6تن داکت اسپلیت با کویل آبگرم استفاده شده است .