در این پروژه از 2 دستگاه داکت اسپلیت برنولی 2 تن استفاده شده است .