در این پروژه 30 دستگاه داکت اسپلیت اکسون استفاده شده است .