در این پروژه از 5 دستگاه داکت اسپلیت با کویل آبگرم به ظرفیت 3 تا 5 تن استفاده شده است .