در این پروژه از 8دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .