در این پروژه از 10 دستگاه داکت اسپلیت 5تن برنولی استفاده شده است .