در این پروژه از 31 دستگاه داکت اسپلیت با کویل آبگرم 2 و 3 تن استفاده شده است .