در این پروژه 2 دستگاه داکت اسپلیت 2 تا 5 تن برنولی استفاده شده است .