در این پروژه از 1 دستگاه داکت اسپلیت 6 تن برنولی استفاده شده است .