در این پروژه از 3 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .