در این پروژه از 2 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .