در این پروژه از 2دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .