در این پروژه که در عظیمیه کرج واقع شده است 100 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .