در این پروژه 6 عدد داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .