در این پروژه از 10 دستگاه اسپلیت اکسون مالزی استفاده شده است