در این پروژه از 10 دستگاه داکت اسپلیت 5 تن استفاده شده است.