در این پروژه از 3 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن برنولی استفاده شده است .