در این پروژه از 9 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است