در این پروژه از 30 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است