در این پروژه 30 عدد فن کویل دیواری برنولی استفاده شده است .