در این پروژه 15 دستگاه داکت اسپلیت 3تن برنولی استفاده شده است .