در این پروژه 6 دستگاه داکت اسپلیت 7.5 تن استفاده شده است .