در این پروژه 2 دستگا داکت اسپلیت 5 تن با کوره هوای گرم استفاده شده است .