در این پروژه از 2 دستگاه داکت اسپلیت 6 تن برنولی استفاده شده است .