در این پروژه از 2 دستگاه داکت اسپلیت برنولی 5 تن استفاده شده است .